Hierna vindt u informatie over de website, de algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en de informatie over het beheer van de persoonsgegevens

I –INFORMATIE OVER DE WEBSITE

 U bezoekt de website https://mybattery.rcibanque.com, geëxploiteerd door RCI FINANCIAL SERVICES B.V.

Hier vindt u informatie over de onderneming die de website exploiteert, over de identiteit van de belangrijkste verantwoordelijken van de website, alsook over de belangrijkste tussenkomende technische partijen.

INHOUD 

• Exploitant van de website

• Beheer van de website

• Hosting en technische middelen

• Intellectuele eigendomsrechten

• Credits foto’s

• Neem met ons contact op

• Overige informatie

EXPLOITANT VAN DE WEBSITE

De website https://mybattery.rcibanque.com wordt geëxploiteerd door:

RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk

KvK nr. 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781, BTW nr. NL003268408B01

Adres: Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk

Telefoon: +31 (0) 20 354 9200

Email: batterijhuur@rcibanque.com

ING bank 67.97.25.180 IBAN NL33INGB0679725180 - BIC INGBNL2A

 

BEHEER VAN DE WEBSITE

Directeur de la publication : Thibault Paland

Responsable du site : Philippe Boisseau

HOSTING EN TECHNISCHE MIDDELEN

De website https://mybattery.rcibanque.com wordt gehost door:

FullSIX France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, met een kapitaal van 4.421.765 euro,

Maatschappelijke zetel: rue Anatole France 157 – Levallois-Perret – Frankrijk.

SIREN: 438 769 127 RCS Nanterre

Telefoon: 33 (0) 1 49 68 73 00


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website wordt volledig beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zowel op het vlak van de vorm (keuze, plan, schikking van de rubrieken, toegangsmiddelen tot de gegevens en de organisatie ervan etc.) als op het vlak van de elementen van de inhoud (teksten, beelden, geluiden etc.).

Alle gegevens (teksten, foto’s, tekeningen, slogans, geluiden of beelden, te downloaden documenten en, meer in het algemeen, alle werken die in de website zijn geïntegreerd) die op de pagina’s van deze website worden weergegeven, zijn exclusief eigendom van RCI Financial Services B.V. of van derden die aan RCI Financial Services B.V. de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

De voertuigmodellen die op de website worden weergegeven, zijn beschermd door de auteurs- en/of tekeningen- en modellenrechten.

U verbindt zich ertoe om deze inhoud niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, noch iemand toe te laten ze voor onwettige doeleinden te gebruiken.

 

De website moet worden beschouwd als een onlosmakelijk geheel. De erin vermelde informatie is strikt voorbehouden voor een exclusief persoonlijk gebruik. Iedere reproductie, voorstelling, gebruik of verspreiding, om andere dan strikt privé- of persoonlijke doeleinden (of een andere wettelijke uitzondering), hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, van de inhoud van de website op elke drager of via elke werkwijze, alsook iedere verkoop, doorverkoop, heruitzending of terbeschikkingstelling aan derden zijn verboden. De niet-naleving van dit verbod is een inbreuk in de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals de Auteurswet. Handhaving van het auteursrecht kan met civielrechtelijke en strafrechtelijke middelen geschieden.

In de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is het strikt verboden om de merken “RCI Financial Services”, “RCI”, “RCI Banque”, “Renault”, “Dacia”, “EasyCare”, “Z.E.” en/of hun logo’s, alleen of in combinatie met wat dan ook, uit hoofde van wat dan ook, en/of elk goed gelijkend teken te gebruiken in het zakenleven en meer bepaald voor publicitaire doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van RCI Financial Services, Renault  Nederland, Dacia en/of RCI Banque.

De reproducties, op papier of op een elektronische gegevensdrager, van bedoelde website en/of van de werken en/of voertuigmodellen die erop zijn weergegeven, zijn toegelaten onder voorbehoud dat ze strikt persoonlijk worden gebruikt, waarbij ieder gebruik voor publicitaire en/of commerciële en/of informatieve doeleinden wordt uitgesloten, voor zover ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), alsook de Auteurswet.

CREDITS FOTO’S

De foto’s die op de website worden gebruikt, zijn geleverd door RENAULT SAS.

 

NEEM  CONTACT MET ONS OP

RCI Financial Services B.V.

Telefoonnummer: +31(0) 20 354 9200 

E-mailadres: batterijhuur@rcibanque.com

 

OVERIGE INFO

Om u op de hoogte te houden van onze contractuele relatie, alsook van uw rechten inzake bescherming van persoonsgegevens en inzake veiligheid, meldt RCI Financial Services B.V. u hieronder de voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens en veiligheid.

De voorwaarden voor het gebruik van de website https://mybattery.rcibanque.com leest u in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Update van deze informatie: Octobre 2017


II – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

https://mybattery.rcibanque.com

 

Het surfen op deze website is onderworpen aan de van kracht zijnde Nederlandse wetgeving, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, en de hieronder vermelde gebruiks- en toegangsvoorwaarden m.b.t. de website (Algemene Gebruiksvoorwaarden).

Als u de website bezoekt en doorloopt, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Omdat die voorwaarden regelmatig worden geactualiseerd wordt u verzocht om deze pagina te raadplegen telkens als u een verbinding maakt met de website.

 

INHOUD 

• Toegang tot uw Klantenportaal – Vind of vraag uw toegangscodes

• Gebruik van de website

• Hyperlinks

° Toepasselijk recht

• Update van de Gebruiksvoorwaarden

De publieke website https://mybattery.rcibanque.com is een informatiesite. De website richt zich zowel tot de klanten van RCI Financial Services B.V. als tot iedere internetgebruiker. De algemene informatie op de publieke website kan RCI contractueel niet binden.

De producten en diensten die op de publieke website en in het Klantenportaal worden aangeboden, zijn bestemd om te worden voorgesteld en gebruikt volgens de contractuele voorwaarden en de van kracht zijnde tarieven, en zijn voorbehouden voor klanten die ouder dan 18 jaar en handelingsbekwaam zijn en in Nederland wonen. 

Voor aanbiedingen en tarieven gelden meestal specifieke voorwaarden en deze zijn afhankelijk van de aanvaarding en acceptatie van de betreffende klantrelatie door RCI Financial Services B.V. Na uw ondertekening van het contract en de overhandiging van alle noodzakelijke bewijsstukken, zal RCI Financial Services B.V. het acceptatieproces uitvoeren. 

Door de interactiviteit van de website kunnen de aanbiedingen die erop worden voorgesteld, veranderen zonder dat dit de aansprakelijkheid van RCI Financial Services B.V. tot gevolg kan hebben, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht.

RCI Financial Services B.V. en haar partners doen hun uiterste best om de juistheid en de actualisering te waarborgen van de op de website verspreide informatie; bovendien behouden ze zich het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. Ze kunnen noch de volledigheid waarborgen, noch verzekeren dat de informatie niet door een derde partij wordt veranderd (virus, hacking). Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, wijzen ze elke directe of indirecte aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fouten of weglatingen m.b.t. de inhoud van de website en het gebruik dat ervan door wie dan ook zou kunnen worden gemaakt, alsook in geval van de onderbreking of de niet-beschikbaarheid van de dienst.

De toegang tot de producten en diensten die op de website worden aangeboden, kan worden beperkt. U moet dus verifiëren of de wet van het land van waaruit u een verbinding maakt, u machtigt om toegang te hebben tot deze website en/of u toelaat om van de producten en dienstengebruik te maken.

Het beveiligde Klantenportaal van de website https://mybattery.rcibanque.com is voorbehouden aan de klanten die een of meer contracten met RCI Financial Services B.V. hebben ondertekend; in de digitale omgeving van het Klantenportaal kunt u uw huur-, leasing- en/of dienstverleningscontracten bekijken en bepaalde beheersaanvragen indienen zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of een wijziging van de bankgegevens. Via gepersonaliseerde toegangscodes voor iedere klant is de toegang beperkt en beveiligd.

Toegang tot uw Klantenportaal – Vind of vraag uw toegangscodes

Het Klantenportaal is volledig beveiligd. Meer info vindt u in de rubriek “Beveiliging 

Om toegang te hebben tot uw specifieke Klantenportaal en u te registreren, moet u zich aan de hand van persoonlijke codes identificeren.

U alleen bent verantwoordelijk voor geheimhouding van uw toegangscodes en voor alle handelingen die met gebruik van uw toegangscodes zouden kunnen worden verricht. U verbindt zich ertoe om RCI Financial Services B.V. onmiddellijk op de hoogte te brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw toegangscodes, alsook de verbinding na iedere sessie te verbreken. Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal RCI Financial Services B.V. niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor elk verlies of elke schade die zich zou voordoen ingeval deze verplichtingen niet worden nageleefd.

Gebruik van de website

U erkent dat u kennis heeft genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en u verbindt zich ertoe deze voorwaarden na te leven.

Ook verbindt u zich ertoe dat u de op deze website vermelde informatie strikt persoonlijk zult gebruiken.

U gebruikt de website op eigen risico. Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal in geen geval RCI Financial Services B.V. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade en meer bepaald, zonder dat deze lijst volledig is, het materiële nadeel, het verlies van gegevens of programma’s en het financiële nadeel voortvloeiend uit de toegang tot, de verbinding met of het gebruik van deze website of de sites die eraan gekoppeld zijn.

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, kan RCI Financial Services B.V. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de elementen waarover ze geen controle heeft, noch voor de schade die eventueel zou worden geleden door uw technische omgeving zoals, bijvoorbeeld, uw computers, uw software, uw netwerken en meer in het algemeen alle middelen die worden gebruikt om zich toegang te verschaffen tot de website.

In geval van een geschil tussen uzelf en uw telecommunicatieoperator of elke andere operator of tussenpersoon of ingeval de computer of de toegangsmodus die u toebehoort, het internet en de toegangen tot het internet niet werken, om welke reden dan ook, zal de aansprakelijkheid van RCI Financial Services B.V. niet mogen worden ingeroepen als daaruit moeilijkheden op het vlak van de verzending van uw verzoeken, binnen een normale termijn, zouden zijn voortgevloeid, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht.

U erkent dat u over de bevoegdheid en de noodzakelijke middelen beschikt om toegang te hebben tot deze website en om hem te gebruiken. U erkent dat u hebt geverifieerd of de gebruikte computerconfiguratie geen enkel virus bevat en of ze perfect werkt.

De uitgever van de website stelt alles in het werk om u geverifieerde en gecontroleerde informatie en tools ter beschikking te stellen, maar zal, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de fouten, de niet-beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn website.

In geval van een tijdelijke niet-beschikbaarheid van het beveiligde Klantenportaal zal in een venster de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website worden aangeduid en aan de internetgebruiker worden gemeld dat hij op een ander moment een verbinding moet maken om zijn verrichtingen uit te voeren. 

De informatie die door de uitgever van de website wordt verstrekt, wordt als aanwijzing gegeven en betekent geenszins dat u ze niet aan een bijkomende persoonlijke analyse moet onderwerpen.

De uitgever van de website kan de juistheid, de volledigheid en het actuele karakter van de op zijn website verspreide informatie niet garanderen.

Bijgevolg zal de uitgever noch direct, noch indirect aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen of weglatingen m.b.t. de inhoud van de huidige website, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht.

U erkent dat u de door deze website verstrekte informatie uitsluitend op uw verantwoordelijkheid gebruikt.

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal de uitgever van de website niet aansprakelijk zijn voor uw toegang via de hyperlinks die in het kader van de website zijn ingesteld en verwijzen naar andere resources die op het internet worden aangeboden. 

Hyperlinks

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, kan RCI Financial Services B.V. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van de sites die een hyperlink vanaf de website https://mybattery.rcibanque.com hebben; evenmin kan zij aansprakelijk zijn voor de inhoud, de producten, de diensten, enz. die op deze sites of vanaf die sites beschikbaar zijn.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de plaats waar de website wordt gehost, niet-exclusief bevoegd.

Update van de Gebruiksvoorwaarden (Updatedatum: Octobre 2017)

RCI Financial Services B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website, alsook de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates gelden voor de gebruiker, die dus regelmatig deze rubriek moet raadplegen om de van kracht zijnde Algemene Gebruiksvoorwaarden te verifiëren.

 

III. BIJLAGE AFSLUITEN BATTERIJHUURCONTRACT OP AFSTAND.


III.1 PARTICULIEREN                                     

1 – VERHUUR OP AFSTAND

1.1 Algemeen

Als het Batterijhuurcontract wordt afgesloten tussen de verhuurder en de huurder, een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de verhuurder en de huurder, en indien tot en met het moment van het sluiten het Batterijhuurcontract uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (post, telefoon, internet, fax, enz.), zijn de artikelen 6:230m en volgende van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.2 Recht op ontbinding

De huurder heeft gedurende veertien dagen na de dag waarop het Batterijhuurcontract op afstand is gesloten, het recht om deze zonder opgaaf van reden of kans op boetes te ontbinden. Om het recht op ontbinding uit te oefenen moet de huurder de ontbinding schriftelijk binnen de hierboven gestelde termijn aan de verhuurder bekend maken door middel van het invullen en opsturen van het bijgevoegde ontbindingsformulier.

Als de huurder het elektrische voertuig waarin de gehuurde batterij is geïntegreerd in ontvangst wil nemen voor het einde van de hierboven gestelde termijn, dan dient de huurder de nakoming van het Batterijhuurcontract te bevestigen op de dag van de levering van het elektrische voertuig waarin de batterij is geïnstalleerd.

 

2 – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES

De diensten op afstand van de verhuurder die toegankelijk zijn via het internet stellen de huurder in staat om, via een persoonlijke omgeving/klantenportaal, hierna “Persoonlijke omgeving huurder” genoemd:

-het Batterijhuurcontract voor de batterij af te sluiten; en

-de algemene en bijzondere voorwaarden die onderdeel zijn van dit Batterijhuurcontract te raadplegen.

De toegankelijke diensten kunnen te allen tijde door de verhuurder worden gewijzigd, aangevuld en/of verwijderd.

II.1 Bewaring van elektronische documenten door de verhuurder.

De verhuurder gebruikt zijn elektronische kluis (hierna “de Kluis” genoemd) om bepaalde elektronische documenten, zoals het ondertekende

Batterijhuurcontract, te bewaren. De Kluis is toegankelijk voor raadpleging door de verhuurder. De verhuurder gebruikt alle technische middelen om de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te garanderen, bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelen met behulp van een encryptiesleutel. Deze gegevens zijn verzegeld en kunnen niet worden nagemaakt.

II.2 Toegang van de huurder tot zijn Persoonlijke omgeving:

i) De huurder zorgt zelf voor de benodigde hardware. De huurder dient te controleren of zijn hardware aan de geldende normen voldoet en in goede werkende staat verkeert.

De huurder erkent dat hij om goed gebruik te kunnen maken van de Persoonijke omgeving in het bijzonder dient te beschikken over:

-een computer uitgerust met het besturingssysteem Microsoft Windows 2003/XP SP3 of een hogere versie, Mac OS of UNIX;

-een browser Internet Explorer 8 of hoger, Firefox 20.0 of hoger, Safari 5.1.1 of hoger, Chrome 26u of hoger;

-een versie 8 van Adobe of hoger; en

-een breedband internetaansluiting (type ADSL, kabel).

Het gebruik van de elektronische communicatiediensten van de verhuurder is onderworpen aan de op deze elektronische communicatiediensten van toepassing zijnde voorwaarden, waarvoor de leverancier van deze elektronische communicatiemiddelen (een derde partij niet verbonden met de verhuurder en gekozen door de huurder) verantwoordelijk is. De kosten met betrekking tot de elektronische communicatiemiddelen worden gedragen door de huurder.

ii) Beschikbaarheid van de toegang

De verhuurder zet de nodige middelen in om de huurder optimale beschikbaarheid te garanderen van de toegang tot zijn Persoonlijke omgeving. Deze garantie mag niet worden beschouwd als een absolute garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en prestaties van de Persoonlijke omgeving. De Persoonlijke omgeving kan vierentwintig (24) uur per dag zeven (7) dagen per week worden gebruikt, behalve in geval van overmacht, technische, computer- of andere problemen verband houdende met de telecommunicatie, waaronder elke storing in het communicatienetwerk dat wordt gebruikt.

Daarnaast gaat de huurder ermee akkoord dat de toegang of het gebruik van zijn Persoonlijke omgeving tijdelijk kan worden onderbroken als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, updates en/of upgrades die door de verhuurder of zijn partners worden uitgevoerd. In voornoemd geval kunnen de verhuurder en zijn partners niet aansprakelijk worden gesteld.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in de Nederlandse wet en rechtspraak).

iii) Gebruik

De huurder verbindt zich ertoe de dienst en de inhoud van zijn Persoonlijke omgeving te gebruiken als een goed huisvader, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. In geval dat een derde een juridische procedure start jegens de verhuurder in verband met het handelen of nalaten van de huurder, zal de huurder de verhuurder vrijwaren van enige schadeclaim of veroordeling waaruit aansprakelijkheid voor de verhuurder voortvloeit.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om (met zijn hulpmiddelen en op zijn kosten) elk afgeleverd elektronisch document te bewaren, op te slaan en te archiveren op een ander medium van zijn keuze en/of er een exemplaar van af te drukken op papier. Elke stopzetting van de relaties tussen de verhuurder en de huurder, om welke reden ook, zal tot gevolg hebben dat de Persoonlijke omgeving wordt afgesloten en dat de inhoud ervan onherroepelijk wordt verwijderd. De huurder verbindt zich er bijgevolg toe de volledige inhoud voor de datum van de afsluiting te downloaden. De huurder moet op zijn computer ook een antivirusprogramma installeren dat de eventuele geïnfecteerde bestanden op zijn computer kan identificeren en vernietigen. Als de huurder een anomalie vaststelt (bijvoorbeeld: storing bij het downloaden van elektronische documenten, enz.), verbindt hij zich ertoe om, overeenkomstig de hierna beschreven modaliteiten, contact op te nemen met de verhuurder om een oplossing te vinden.

iv) Technische support

De huurder kan technische bijstand krijgen met betrekking tot de werking en het gebruik van zijn Persoonlijke omgeving door contact op te nemen met de afdeling Batterijhuur: 020-354 9200.

 

3 – TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN VALIDERING VAN DE TRANSACTIES

De toegang tot de elektronische diensten is onderworpen aan het gebruik van een identificatiecode van alfanumerieke tekens (via een bericht naar het e-mailadres van de huurder, of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen) en treedt pas in werking nadat de verhuurder de huurder een geheime code van 6 cijfers heeft bezorgd (verzonden via sms naar de gsm van de huurder of via elk ander medium / kanaal dat met de huurder is overeengekomen) en eventueel na de activering door de huurder van een wachtwoord dat hij uit cijfers en letters heeft samengesteld. De uitvoering van elke operatie op het internet is onderworpen aan de voorafgaande identificatie en authenticatie van de huurder overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen. Het afsluiten van het Batterijhuurcontract is bovendien onderworpen aan de invoering van een wachtwoord door de huurder dat hij via sms heeft ontvangen op het ogenblik van de online inschrijving.

Om de verzending van de code mogelijk te maken, moet de huurder vooraf zijn gsm-nummer aan de verhuurder hebben meegedeeld. De verhuurder kan de code immers alleen correct verzenden op voorwaarde dat de huurder juiste informatie heeft meegedeeld en hiervoor is de huurder uitsluitend zelf verantwoordelijk. De huurder dient ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date is. De huurder verbindt zich er tevens toe een geheime code te gebruiken waarmee hij de toegang tot zijn gsm kan beveiligen. Hij verbindt zich er ook toe een sterk wachtwoord te gebruiken voor de toegang tot zijn internet berichten service. De huurder verbindt zich er specifiek toe geen enkele sms die persoonlijke gegevens bevat (sms'jes ontvangen van de verhuurder die codes bevatten), te bewaren in het geheugen van zijn gsm. De huurder verbindt zich er in het algemeen toe alle middelen die hem toegang geven tot zijn Persoonlijke omgeving huurder te beveiligen en vertrouwelijk te houden door elk onzorgvuldig handelen te vermijden (bijvoorbeeld zijn geheime code aan een derde mee te delen of de verbinding niet te verbreken) die het frauduleus gebruik van de elektronische diensten kan bevorderen waarvan de huurder de gevolgen draagt.

De verhuurder behoudt zich het recht voor de toegang tot de elektronische diensten op elk moment te onderbreken, te beperken of te vernieuwen. In dat geval brengt de verhuurder de huurder op de hoogte van deze blokkering en de redenen voor de blokkeren, waarbij de verhuurder elk communicatiemiddel, dat gelet op veiligheid geschikt is, kan gebruiken.

 

4– BEWIJS

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke operatie, waarvan de geldigheid onderworpen is aan het ingeven van de bovenvermelde identificatiecode en/of de geheime code(s) en/of de een of meer wachtwoorden, geacht wordt door de huurder te zijn uitgevoerd.

De huurder erkent dat de validering van deze operaties met geheime code(s) en/of de een of meer wachtwoorden zoals vermeld in punt 3 hierboven, geldt als een aanvaarding zonder voorbehoud, behoudens bewijs van het tegendeel of verzet. De huurder aanvaardt uitdrukkelijk dat het bewijs van de door hem bevolen en/of uitgevoerde operaties kan voortvloeien uit het voorleggen van de elektronische documenten die door de verhuurder worden bewaard. De verhuurder en huurder komen overeen dat de informatie en de bewijsstukken die door de computerinfrastructuur van de verhuurder of zijn partners worden afgeleverd onder hen gelden als bewijs zolang geen enkel ander document of betrouwbaar element dit tegenspreekt.

De huurder verbindt zich er hierbij toe om, in geval van een geschil, te aanvaarden dat het bestand met bewijzen dat het originele door de verhuurder en door hem ondertekende document bevat, evenals alle gegevens die toelaten om de datum en het uur, de juistheid en de integriteit van zijn gegevens te waarborgen, als bewijs wordt aanvaard door de rechtbanken en het bewijs levert van de gegevens en de feiten die ze bevatten evenals van de verbintenissen die ze uitdrukken. Dit bewijs heeft de bewijskracht die aan het origineel wordt toegekend. Alle operaties die de huurder uitvoert met behulp van de elektronische diensten en die huurders identificatie, authenticatie en validering vereisen in de omstandigheden die in de vorige alinea's worden beschreven, worden gearchiveerd door een archiveringsbedrijf dat hiervoor speciaal is gemachtigd, gedurende een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van het Batterijhuurcontract (behoudens in geval van verlenging van de overeenkomst), op een elektronische drager en volgens modaliteiten die de integriteit ervan waarborgen.

 

5 - PROCEDURE VOOR INSCHRIJVING OP ACCOUNTS EN DIENSTEN OP HET INTERNET

Het Batterijhuurcontract voor de batterij kan worden afgesloten op de website https://mybattery.rcibanque.com, in de sectie Persoonlijke omgeving huurder. De verhuurder gebruikt de tool voor het online afsluiten van een overeenkomst die werd geïnstalleerd in samenwerking met de certificerende instantie DocuSign (handelsnaam van de vennootschap Keynectis, 175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy les Moulineaux – France, www.docusign.com). In dit geval is het afsluiten van het Batterijhuurcontract door de huurder onderworpen aan de naleving van de volgende intekeningsprocedure:

1. Een offerte invullen voor de huur van een batterij in het distributienet, via een simulator die beschikbaar is op de Persoonlijke omgeving huurder of via een commercieel adviseur, en de voorwaarden van het Batterijhuurcontract voor de batterij kiezen (duur, km, diensten, enz.). Deze vooraf ingevulde overeenkomst wordt ter beschikking gesteld in de Persoonlijke omgeving huurder.

2. Naar de Persoonlijke omgeving huurder gaan met behulp van de login die via e -mail werd meegedeeld en het wachtwoord dat via sms werd meegedeeld (of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen). Het is ook mogelijk om zich aan te melden bij de Persoonlijke omgeving huurder in het distributienet met behulp van het wachtwoord dat via sms werd meegedeeld (of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen).

3. Naar de lijst met de overeenkomsten gaan.

4. De te ondertekenen overeenkomst te kiezen en de handtekening te plaatsen. 5. De bevestiging van de aanvraag tot intekening leidt tot:

a. De verzending van een code naar de huurder, via sms naar het door de huurder opgegeven gsm- nummer. De huurder wordt via een bericht op het scherm van deze verzending op de hoogte gebracht. Als de code niet binnen 10 minuten na de bevestiging wordt ontvangen, moet er een nieuwe code worden aangevraagd door op de link voor de aanvraag van een code te klikken.

b. Systematische activering van de weergave waarin de huurder de algemene en de bijzondere voorwaarden van het Batterijhuurcontract en haar eventuele bijlagen kan raadplegen.

6.Indien de huurder akkoord is, de vakjes aanvinken voor kennisname en aanvaarding van:

- de bijzondere voorwaarden

- de algemene voorwaarden

- de eventuele bijlagen (waaronder het Sepa-mandaat).

7. Na ontvangst van de code via sms, de code invullen in het hiervoor bestemde vakje. De code is geldig voor één operatie en blijft slechts 10 minuten actief (na deze termijn moet er een nieuwe code worden aangevraagd)

8.In dit stadium kan de huurder:

- ofwel de intekening stopzetten

- ofwel de intekening valideren na het invoeren van de code.

9. De validering van de intekening resulteert in het afsluiten van het Batterijhuurcontract. De huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht via een bericht op het scherm.

10. Er wordt een mail met de bevestiging van de ondertekening naar de huurder (of zijn vertegenwoordiger) gestuurd.

11. Na validering van het gehele dossier door de klantendienst, wordt er een bevestigingsmail naar de huurder (of zijn vertegenwoordiger) gestuurd die een elektronische versie van de ondertekende overeenkomst bevat. Het bestand met documenten dat werd aangemaakt, maakt het mogelijk om de integriteit van de contractuele documenten en de band tussen de huurder en de contractuele documenten die hij heeft onderschreven te waarborgen. Het bevat alle elementen van de transactie (de elektronische certificaten, de handtekening van de huurder, de verhuurder en de certificerende instantie, de datum- en uur gegevens, de originele ondertekende documenten van de twee partijen).

III. 2 ZAKELIJK                            

1.ALGEMEEN

Als de huurder een rechtspersoon is, omvat de term huurder ten behoeve van deze bijlage zowel deze rechtspersoon zelf als de vertegenwoordiger van deze laatste die gemachtigd is de huurovereenkomst te ondertekenen.

 

2 – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES

De diensten op afstand van de verhuurder die toegankelijk zijn via het internet stellen de huurder in staat om, via een persoonlijke omgeving, hierna “Persoonlijke omgeving huurder” genoemd:

-het Batterijhuurcontract voor de batterij af te sluiten; en

-de algemene en bijzondere voorwaarden die onderdeel zijn van dit Batterijhuurcontract te raadplegen.

De toegankelijke diensten kunnen te allen tijde door de verhuurder worden gewijzigd, aangevuld en/of verwijderd.

II.1 Bewaring van elektronische documenten door de verhuurder.

De verhuurder gebruikt zijn elektronische kluis (hierna “de Kluis” genoemd) om bepaalde elektronische documenten, zoals het ondertekende

Batterijhuurcontract, te bewaren. De Kluis is toegankelijk voor raadpleging door de verhuurder. De verhuurder gebruikt alle technische middelen om de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te garanderen, bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelenmet behulp van een encryptiesleutel. Deze gegevens zijn verzegeld en kunnen niet worden nagemaakt.

II.2 Toegang van de huurder tot zijn Persoonlijke omgeving:

i) De huurder zorgt zelf voor de benodigde hardware. De huurder dient te controleren of zijn hardware aan de geldende normen voldoet en in goede werkende staat verkeert.

De huurder erkent dat hij om goed gebruik te kunnen maken van de Persoonijke omgeving huurder dient te beschikken over:

-een computer uitgerust met het besturingssysteem Microsoft Windows 2003/XP SP3 of een hogere versie, Mac OS of UNIX;

-een browser Internet Explorer 8 of hoger, Firefox 20.0 of hoger, Safari 5.1.1 of hoger, Chrome 26u of hoger;

-een versie 8 van Adobe of hoger; en

-een breedband internetaansluiting (type ADSL, kabel).

Het gebruik van de elektronische communicatiediensten van de verhuurder is onderworpen aan de op deze elektronische communicatiediensten van toepassing zijnde voorwaarden, waarvoor de leverancier van deze elektronische communicatiemiddelen (een derde partij niet verbonden met de verhuurder en gekozen door de huurder) verantwoordelijk is. De kosten met betrekking tot de elektronische communicatiemiddelen worden gedragen door de huurder.

ii) Beschikbaarheid van de toegang

De verhuurder zet de nodige middelen in om de huurder optimale beschikbaarheid te garanderen van de toegang tot zijn Persoonlijke omgeving. Deze garantie mag niet worden beschouwd als een absolute garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en prestaties van de Persoonlijke omgeving huurder. De Persoonlijke omgeving huurder kan vierentwintig (24) uur per dag zeven (7) dagen per week worden gebruikt, behalve in geval van overmacht, technische, computer- of andere problemen verband houdende met de telecommunicatie, waaronder elke storing in het communicatienetwerk dat wordt gebruikt.

Daarnaast gaat de huurder ermee akkoord dat de toegang of het gebruik van zijn Persoonlijke omgeving tijdelijk kan worden onderbroken als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, updates en/of upgrades die door de verhuurder of zijn partners worden uitgevoerd. In voornoemd geval kunnen de verhuurder en zijn partners niet aansprakelijk worden gesteld.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in de Nederlandse wet en rechtspraak).

iii) Gebruik

De huurder verbindt zich ertoe de dienst en de inhoud van zijn Persoonlijke omgeving te gebruiken als een goed huisvader, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. In geval dat een derde een juridische procedure start jegens de verhuurder in verband met het handelen of nalaten van de huurder, zal de huurder de verhuurder vrijwaren van enige schadeclaim of veroordeling waaruit aansprakelijkheid voor de verhuurder voortvloeit.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om (met zijn hulpmiddelen en op zijn kosten) elk afgeleverd elektronisch document te bewaren, op te slaan en te archiveren op een ander medium van zijn keuze en/of er een exemplaar van af te drukken op papier. Elke stopzetting van de relaties tussen de verhuurder en de huurder, om welke reden ook, zal tot gevolg hebben dat de Persoonlijke omgeving huurder wordt afgesloten en dat de inhoud ervan onherroepelijk wordt verwijderd. De huurder verbindt zich er bijgevolg toe de volledige inhoud voor de datum van de afsluiting te downloaden. De huurder moet op zijn computer ook een antivirusprogramma installeren dat de eventuele geïnfecteerde bestanden op zijn computer kan identificeren en vernietigen. Als de huurder een anomalie vaststelt (bijvoorbeeld: storing bij het downloaden van elektronische documenten, enz.), verbindt hij zich ertoe om, overeenkomstig de hierna beschreven modaliteiten, contact op te nemen met de verhuurder om een oplossing te vinden.

iv) Technische support

De huurder kan technische bijstand krijgen met betrekking tot de werking en het gebruik van zijn Persoonlijke omgeving door contact op te nemen met de afdeling Batterijhuur: 020-354 9200.

 

3 – TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN VALIDERING VAN DE TRANSACTIES

De toegang tot de elektronische diensten is onderworpen aan het gebruik van een identificatiecode van alfanumerieke tekens (via een bericht naar het e-mailadres van de huurder, of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen) en treedt pas in werking nadat de verhuurder de huurder een geheime code van 6 cijfers heeft bezorgd (verzonden via sms naar de gsm van de huurder of via elk ander medium / kanaal dat met de huurder is overeengekomen) en eventueel na de activering door de huurder van een wachtwoord dat hij uit cijfers en letters heeft samengesteld. De uitvoering van elke operatie op het internet is onderworpen aan de voorafgaande identificatie en authenticatie van de huurder overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen. Het afsluiten van het Batterijhuurcontract is bovendien onderworpen aan de invoering van een wachtwoord door de huurder dat hij via sms heeft ontvangen op het ogenblik van de online inschrijving.

Om de verzending van de code mogelijk te maken, moet de huurder vooraf zijn gsm-nummer aan de verhuurder hebben meegedeeld. De verhuurder kan de code immers alleen correct verzenden op voorwaarde dat de huurder juiste informatie heeft meegedeeld en hiervoor is de huurder uitsluitend zelf verantwoordelijk. De huurder dient ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date is. De huurder verbindt zich er tevens toe een geheime code te gebruiken waarmee hij de toegang tot zijn gsm kan beveiligen. Hij verbindt zich er ook toe een sterk wachtwoord te gebruiken voor de toegang tot zijn internet berichten service. De huurder verbindt zich er specifiek toe geen enkele sms die persoonlijke gegevens bevat (sms'jes ontvangen van de verhuurder die codes bevatten), te bewaren in het geheugen van zijn gsm. De huurder verbindt zich er in het algemeen toe alle middelen die hem toegang geven tot zijn persoonlijke ruimte te beveiligen en vertrouwelijk te houden door elk onzorgvuldig handelen te vermijden (bijvoorbeeld zijn geheime code aan een derde mee te delen of de verbinding niet te verbreken) die het frauduleus gebruik van de elektronische diensten kan bevorderen waarvan de huurder de gevolgen draagt.

De verhuurder behoudt zich het recht voor de toegang tot de elektronische diensten op elk moment te onderbreken, te beperken of te vernieuwen. In dat geval brengt de verhuurder de huurder op de hoogte van deze blokkering en de redenen voor de blokkeren, waarbij de verhuurder elk communicatiemiddel, dat gelet op veiligheid geschikt is, kan gebruiken.

 

4– BEWIJS

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke operatie, waarvan de geldigheid onderworpen is aan het ingeven van de bovenvermelde identificatiecode en/of de geheime code(s) en/of de een of meer wachtwoorden, geacht wordt door de huurder te zijn uitgevoerd.

De huurder erkent dat de validering van deze operaties met geheime code(s) en/of de een of meer wachtwoorden zoals vermeld in punt 3 hierboven, geldt als een aanvaarding zonder voorbehoud, behoudens bewijs van het tegendeel of verzet (frauduleus gebruik als gevolg van het ontfutselen of verduisteren van de codes en/of wachtwoorden, in de door de Franse rechtspraak vastgelegde omstandigheden ). De huurder aanvaardt uitdrukkelijk dat het bewijs van de door hem bevolen en/of uitgevoerde operaties kan voortvloeien uit het voorleggen van de elektronische documenten die door de verhuurder worden bewaard. De verhuurder en huurder komen overeen dat de informatie en de bewijsstukken die door de computerinfrastructuur van de verhuurder of zijn partners worden afgeleverd onder hen gelden als bewijs zolang geen enkel ander document of betrouwbaar element dit tegenspreekt.

De huurder verbindt zich er hierbij toe om, in geval van een geschil, te aanvaarden dat het bestand met bewijzen dat het originele door de verhuurder en door hem ondertekende document bevat, evenals alle gegevens die toelaten om de datum en het uur, de juistheid en de integriteit van zijn gegevens te waarborgen, als bewijs wordt aanvaard door de rechtbanken en het bewijs levert van de gegevens en de feiten die ze bevatten evenals van de verbintenissen die ze uitdrukken. Dit bewijs heeft de bewijskracht die aan het origineel wordt toegekend. Alle operaties die de huurder uitvoert met behulp van de elektronische diensten en die huurders identificatie, authenticatie en validering vereisen in de omstandigheden die in de vorige alinea's worden beschreven, worden gearchiveerd door een archiveringsbedrijf dat hiervoor speciaal is gemachtigd, gedurende een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van het Batterijhuurcontract (behoudens in geval van verlenging van de overeenkomst), op een elektronische drager en volgens modaliteiten die de integriteit ervan waarborgen.

 

5 - PROCEDURE VOOR INSCHRIJVING OP ACCOUNTS EN DIENSTEN OP HET INTERNET

Het Batterijhuurcontract voor de batterij kan worden afgesloten op de website https://mybattery.rcibanque.com, in de sectie

 huurder. De verhuurder gebruikt de tool voor het online afsluiten van een overeenkomst die werd geïnstalleerd in samenwerking met de certificerende instantie DocuSign (handelsnaam van de vennootschap Keynectis, 175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy les Moulineaux – France, www.docusign.com). In dit geval is het afsluiten van het Batterijhuurcontract door de huurder onderworpen aan de naleving van de volgende intekeningsprocedure:

1. Een offerte invullen voor de huur van een batterij in het distributienet, via een simulator die beschikbaar is op de Persoonlijke omgeving van de huurder of via een commercieel adviseur, en de voorwaarden van het Batterijhuurcontract voor de batterij kiezen (duur, km, diensten, enz. ) . Deze vooraf ingevulde overeenkomst wordt ter beschikking gesteld in de Persoonlijke omgeving van de huurder.

2. Naar de Persoonlijke omgeving van de huurder gaan met behulp van de login die via e -mail werd meegedeeld en het wachtwoord dat via sms werd meegedeeld (of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen). Het is ook mogelijk om zich aan te melden bij de Persoonlijke omgeving van de huurder in het distributienet met behulp van het wachtwoord dat via sms werd meegedeeld (of via elk ander medium of via elk ander kanaal dat met de huurder is overeengekomen).

3. Naar de lijst met de overeenkomsten gaan.

4. De te ondertekenen overeenkomst te kiezen en de handtekening te plaatsen. 5. De bevestiging van de aanvraag tot intekening leidt tot:

a. De verzending van een code naar de huurder, via sms naar het door de huurder opgegeven gsm- nummer. De huurder wordt via een bericht op het scherm van deze verzending op de hoogte gebracht. Als de code niet binnen 10 minuten na de bevestiging wordt ontvangen, moet er een nieuwe code worden aangevraagd door op de link voor de aanvraag van een code te klikken.

b. Systematische activering van de weergave waarin de huurder de algemene en de bijzondere voorwaarden van het Batterijhuurcontract en haar eventuele bijlagen kan raadplegen.

6.Indien de huurder akkoord is, de vakjes aanvinken voor kennisname en aanvaarding van:

- de bijzondere voorwaarden

- de algemene voorwaarden

- de eventuele bijlagen (waaronder het Sepa-mandaat).

7. Na ontvangst van de code via sms, de code invullen in het hiervoor bestemde vakje. De code is geldig voor één operatie en blijft slechts 10 minuten actief (na deze termijn moet er een nieuwe code worden aangevraagd)

8.In dit stadium kan de huurder:

- ofwel de intekening stopzetten

- ofwel de intekening valideren na het invoeren van de code.

9. De validering van de intekening resulteert in het afsluiten van het Batterijhuurcontract. De huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht via een bericht op het scherm.

10. Er wordt een mail met de bevestiging van de ondertekening naar de huurder (of zijn vertegenwoordiger) gestuurd.

11. Na validering van het gehele dossier door de klantendienst, wordt er een bevestigingsmail naar de huurder (of zijn vertegenwoordiger) gestuurd die een elektronische versie van de ondertekende overeenkomst bevat. Het bestand met documenten dat werd aangemaakt, maakt het mogelijk om de integriteit van de contractuele documenten en de band tussen de huurder en de contractuele documenten die hij heeft onderschreven te waarborgen. Het bevat alle elementen van de transactie (de elektronische certificaten, de handtekening van de huurder, de verhuurder en de certificerende instantie, de datum- en uur gegevens, de originele ondertekende documenten van de twee partijen).

 

IV – PERSOONSGEGEVENS

De huidige voorwaarden inzake de persoonsgegevens hebben tot doel u op de hoogte te brengen van uw rechten en van de verbintenissen en praktische maatregelen die RCI Financial Services B.V.  is aangegaan en heeft genomen om toe te zien op de bescherming van uw persoonsgegevens, in toepassing van de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (en per 25 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming), als u de website https://mybattery.rcibanque.com, gebruikt alsook het Klantenportaal dat vanaf die website toegankelijk is.

INHOUD 

• Ingezamelde gegevens en doel van de verwerking

• Categorieën ontvangers van de verwerkte gegevens

• Uw recht op inzage, rectificatie, wissing, dataportabiliteit, verzet en beperking van de verwerking

TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens

De voor het publiek toegankelijke website https://mybattery.rcibanque.com kan anoniem worden geraadpleegd. In dit kader kunt u zonder voorafgaande identificatie de elektronische informatiebrochures raadplegen betreffende de producten en diensten die op de website worden aangeboden.

Wij verwerken echter ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnenrechtstreeks bij u worden verkregen wanneer u zich toegang wenst te verschaffen tot de u ter beschikking gestelde Klantenportaal en erop een aanvraag wenst in te dienen over uw contract(en). Het gaat dan onder andere om uw naam, adresgegevens, contactgegevens (e-mail, telefoon), bankrekeningnummer en autogegevens. Sommige gegevens kunnen verplicht zijn voor de verwerking van uw aanvragen. Die gegevens zullen in het vet worden aangeduid of via elk ander equivalent procédé. Als geen antwoord wordt gegeven, is het mogelijk dat de verrichting niet kan worden uitgevoerd. Uw gegevens kunnen door ons worden geverifieerd.

In alle gevallen worden de persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt dankzij de aanwezigheid van informatievermeldingen of de verwijzing naar deze kennisgeving.

Voor meer info over uw rechten kunt u de rubriek hieronder (“UW RECHTEN”) raadplegen.

 

Doel van de inzameling

De gegevens die u naar aanleiding van de afsluiting en/of het beheer van uw contract hebt meegedeeld of verstrekt, kunnen door ons op de volgende manieren, en op basis van de volgende wettelijke grondslagen, worden gebruikt:

- om u administratieve informatie te bezorgen in verband met de verwerking van uw aanvragen en voor de follow-up, het beheer en de uitvoering van uw contract door RCI Financial Services B.V. [wettelijke grondslag: voorbereiding/uitvoering overeenkomst];-

- om u informatie of commerciële aanbiedingen te bezorgen betreffende producten die worden aangeboden door RCI Financial Services B.V., Renault Nederland N.V. of zijn netwerk van dealers of in het kader van partnerschappen die RCI Financial Services B.V. heeft afgesloten, en dit per post, per telefoon of per e-mail [wettelijke grondslag: de gerechtvaardigde belangen van RCI of een derde].

Als u op onze website surft, is het mogelijk dat gegevens die u indirect kunnen identificeren , worden ingezameld voor statistische- en onderzoeksdoeleinden [wettelijke grondslag: de gerechtvaardigde belangen van RCI of een derde].

De ingezamelde persoonsgegevens bieden de diensten van RCI Financial Services B.V. de mogelijkheid om rekening te houden met iedere individuele situatie.

In ieder geval wenst RCI Financial Services B.V. dat geen enkele commerciële boodschap die per telefoon of elektronisch (e-mail, minibericht) wordt meegedeeld, in strijd is met de toepasselijke regelgeving, noch met de wil die u hebt uitgedrukt. Daarom brengt RCI Financial Services B.V. u op de hoogte voordat uw gegevens worden gebruikt en, indien dit is vereist op grond van de toepasselijke regelgeving, biedt zij u de mogelijkheid om, op een algemene manier of geval per geval, toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens, dan wel verzet aan te tekenen tegen dergelijk gebruik.

Gegevens met een technisch karakter

 

Navigatiegegevens (“cookies”)

Voor de toegang tot bepaalde ruimtes van de website https://mybattery.rcibanque.com zult u in sommige gevallen toestemming moeten geven voor het gebruik van bepaalde cookies om de toegang mogelijk te maken tot bepaalde contents van de website tijdens dezelfde sessie. Slechts indien dit wettelijk is vereist, zullen wij u om toestemming vragen alvorens via onze website cookies worden geplaatst.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat een website kan versturen naar uw browser die het dan op uw systeem bewaart. De “cookies” kunnen geen programma’s uitvoeren, noch virussen op uw computer invoeren. Ze worden u op een unieke manier toegekend en kunnen alleen worden gelezen door een webserver van het domein dat de “cookie” naar u heeft verstuurd.

In dit kader heeft het gebruik van cookies door de website https://mybattery.rcibanque.com uitsluitend tot doel om het surfen op onze website voor u gemakkelijker te maken en informatie te registreren over het bezoek van uw computer aan onze website (b.v.: geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van de raadpleging).

RCI Financial Services B.V. behoudt de mogelijkheid om uw verbindingsgegevens (logs) te bewaren die uitsluitend voor statistische doeleinden zullen worden verwerkt..

Belangrijk: we vestigen uw aandacht op het feit dat als u zich tegen de registratie van “cookies” verzet, u iedere toegang tot het beveiligde Klantenportaal zal worden geweigerd.

ONTVANGERS VAN DE INGEZAMELDE GEGEVENS

RCI Financial Services B.V. zal vertrouwelijkheidsverplichtingen naleven in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en reglementen.

Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onze partners, dienstverleners, adviseurs, en kapitaalverschaffers die contractueel met RCI Financial Services B.V. verbonden zijn (op een anoniem gemaakte manier buiten de Europese Unie of in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens of Algemene verordening gegevensbescherming), alsook aan de vennootschappen van dezelfde groep, hetzij voor het beheer en de uitvoering van het contract, hetzij voor commerciële doeleinden. Dit doorgeven gebeurt (i) omdat de partijen aan wie de gegevens worden verstrekt een 'bewerker' zijn van RCI, dan wel (ii) omdat de doorgifte van gegevens aan dergelijke partijen is toegestaan omdat RCI, of de betreffende partij, daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, of omdat het verstrekken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Deze verstrekkingen van gegevens kunnen eveneens tot doel hebben de veiligheid van de computer- of transmissienetwerken te waarborgen of te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen of statistische doeleinden. Indien wij wetttelijk verplicht zijn om gegevens aan een derde te verstrekken, zullen wij ons inspannen u daarover te informeren, tenzij dit op grond van toepasselijk recht niet vereist is.

Als u niet geconfronteerd wenst te worden met commerciële communicatie en niet wil dat RCI Financial Services B.V. bepaalde informatie over u naar derden doorstuurt met het oog op commerciële voorstellen, kunt u zich hiertegen verzetten door dit schriftelijk te melden aan de afdeling Renault Klantenrelaties, Boeingavenue 275, 1119 PD te Schiphol-Rijk (cf. onderstaande rubriek over het recht op toegang, verbetering en verzet).

UW RECHTEN

Duidelijke informatie, zorgvuldige verwerking

Als persoonsgegevens worden ingezameld, wordt u op de hoogte gebracht van de reden waarom informatie over u wordt gevraagd, van het facultatieve of verplichte karakter van de te geven antwoorden, van de ontvangers van de ingezamelde informatie, alsook van het bestaan en de uitoefeningsmodaliteiten m.b.t. het recht op inzage. Deze informatie is vermeld op de elektronische inzamelingsformulieren die de gebruiker invult. Dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens of Algemene verordening gegevensbescherming.

Recht op inzage, verbetering en verzet m.b.t. de op u betrekking hebbende gegevens

De informatie die u meedeelt, kan aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op inzage, verbetering en verzet dat wordt voorzien door de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene verordening gegevensbescherming.

In overeenstemming met het recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking zoals de wet u dat toekent, kunt u, door uw identiteit kenbaar te maken, de juistheid van de gegevens verifiëren, de verbetering, update of wissing van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens vragen of vragen dat wij een bepaalde verwerking beperken. Ter vermijding van misverstand: u kunt uw recht van rectificatie, wissing en beperking van de verwerking alleen uitoefenen als u daarvoor de gronden aangeeft (de Algemene verordening gegevensbescherming noemt deze gronden in de artikelen 16, 17 en 18). Wij hebben het recht om voor dergelijke verzoeken een redelijke vergoeding te vragen, in lijn met toepasselijk recht (Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel Algemene verordening gegevensbescherming). Wij doen ons best binnen één maand te reageren op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij, afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken, met twee maanden verlengen.

U hebt in beginsel een recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u de aan ons verstrekte persoonsgegevens kunt opvragen en verkrijgen in een gangbare gestructureerde, machineleesbare vorm (zie artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming voor meer informatie).

Ook beschikt u over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die u hebt meegedeeld aan RCI Financial Services B.V. naar aanleiding van de opstelling van een aanbieding, alsook tijdens het beheer van uw lopend(e) contract(en).

Als uw verzoek beoogt dat de op u betrekking hebbende informatie niet wordt gebruikt door commerciële partners die u kunnen laten genieten van aanbiedingen van goederen of diensten die u kunnen interesseren, beschikt u over een wettig recht op verzet zonder dat u de grondslagen van uw verzoek hoeft te preciseren. In andere gevallen hebt u slechts een recht van verzet als wij uw gegevens verwerken ter bahartiging van onze gerechtvaardigde belangen, en ten aanzien van de verwerking van uw gegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang, en alleen als u daarvoor bijzondere persoonlijke omstandigheden kunt aanvoeren.

Voor ieder verzoek dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van inzage, rectificatie, wissing, dataportabiliteit, verzet en beperking van de verwerking kunt u zich schriftelijk wenden tot de RCI Financial Services B.V., afdeling Z.E. Batterijhuur, Boeingavenue 275, 1119 PD te Schiphol-Rijk.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Wij zijn wettelijk verplicht u te wijzen op uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (te bereiken via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


BEVEILIGING VAN HET KLANTENPORTAAL

Technische en organisatorische maatregelen die RCI Financial Services B.V. heeft genomen

Buiten de beveiligde omgeving van het Klantenportaal worden de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie niet gewaarborgd op het internet. Bijgevolg raden we u aan om behoedzaam te zijn en de hierna vermelde veiligheidsaanbevelingen na te leven.

RCI Financial Services B.V. past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de sessies en de transacties die u in het beveiligde Klantenportaal verricht, te waarborgen. Als aanwijzing vindt u hierna enkele verduidelijkingen.

Het veiligheidsprotocol SSL: iedere uitwisseling van gegevens tussen de servers van het beveiligde Klantenportaal van de website https://mybattery.rcibanque.com en uw browser wordt gecodeerd dankzij het SSL protocol (Security Socket Layer). Met deze technologie kunnen we de vertrouwelijkheid en de integriteit van de uitgewisselde gegevens waarborgen.

De fysieke en logische beveiliging: de beveiliging van de servers zelf wordt fysiek gewaarborgd door een beperkte toegang (meer bepaald beveiligde lokalen, bevoegd personeel) en door firewalls.

Om toegang te hebben tot het beveiligde Klantenportaal moet u zich identificeren aan de hand van uw persoonlijke toegangscodes. Zodra deze gegevens zijn gecodeerd, wordt een beveiligde link tot stand gebracht tussen uw browser en de server van de website https://mybattery.rcibanque.com.

Veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen die de gebruikers van het Klantenportaal kunnen toepassen

Om veiligheids- en vertrouwelijkheidsredenen raden we u aan;

- uw toegangscodes vertrouwelijk te behandelen

- de berichten te verifiëren: uw browser geeft een bericht weer in de statusbalk (b.v. Hangslot gesloten onder Internet Explorer).

- uw sessie te beëindigen als u uw raadpleging of verrichting hebt beëindigd door de knop “verbinding verbreken” te activeren en uw browser te sluiten.

- niet te klikken op een link in een ontvangen e-mail om u zo toegang te verschaffen tot het Klantenportaal (risico voor “phishing”).

- alle gepaste maatregelen te treffen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmettingen door virussen die eventueel op het Internet aanwezig zijn, en u te vergewissen van de veiligheid van uw computer (recente update van uw besturingssysteem, installatie van een antivirusprogramma en firewall software.

- bij iedere verbinding, nadat u uw identificatiegegevens hebt ingevoerd en voordat u uw wachtwoord intikt, systematisch de datum van uw meest recente verbinding en de stad van uw woonplaats te controleren opdat u eventuele afwijkingen zou kunnen opsporen.

- Als u een afwijking van de verbindingsdatum zou vaststellen, maakt u een verbinding met het Klantenportaal en verandert u onmiddellijk uw wachtwoord.

- Als u een afwijking bij de stad van uw woonplaats vaststelt, maakt u opnieuw verbinding met het Klantenportaal door onmiddellijk het url-adres van de website https://mybattery.rcibanque.com in te voeren.

- Beperk de toegang tot uw Klantenportaal tot uw woonplaats. Als u zich toegang wilt verschaffen van op een gedeelde computer (b.v.: in een cybercafé, op hotel, bij vrienden) of een publieke computer, raden we u, om vertrouwelijkheidredenen, aan om ieder technisch spoor op de gebruikte computer te wissen.